Banner-Hor-ToS
تیم داوطلب “Give”

Contact Information

نشانی: گوشه ای از خیابان های پاپاندرئو و کاسوس، هراکلیون، کرت ساعت کاری: دوشنبه و پنجشنبه 12.30 الی 14.30

وب سایت: https://www.facebook.com/groups/191965727492595

توضیحات

از طریق فیس بوک سازماندهی شده است و هدف آن کمک “Give ” گروه داوطلبانه

به تمام گروه های اجتماعی است که به آن نیاز دارند، می باشد.

گروه فیس بوک امکان ارسال آگهی های خواسته و پیشنهاد را ارائه می دهد و دوستی مستقیم بین اعضای خود را بر اساس احترام و همبستگی ترویج می کند.

فعالیت اصلی این گروه جمع آوری مواد غذایی، پوشاک و مایحتاج اولیه در انباری در خیابان کاسوو جهت حمایت از افراد و خانواده هایی است که به دلیل نداشتن درآمد اولیه، کار و سرپناه به آنها نیاز دارند.

فعالیت آن بر اساس مشارکت داوطلبانه و همبستگی است.