Banner-Hor-ToS
«Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι»انجمن داوطلبانِ

Contact Information

نشانی: اسپینالونگاس 19، هراکلیون کرت

تلفن: 6992185807

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت: http://www.ataxtoi.gr/

توضیحات

 یک سازمان غیرانتفاعی است که در نوامبر سال ۲۰۱۱ ایجاد شد و در سال ۲۰۱۳ «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι» انجمن داوطلبانه

به طور رسمی به یک انجمن غیرانتفاعی تبدیل شد با هدف ترویج داوطلبی در شهر هراکلیون پیرامون موضوعات عمومی، علمی، اجتماعی و فرهنگی تا آگاهی را عمدتاً در بین جوانان افزایش دهند که آنها به شهروندان فعال تبدیل شوند و به همنوعان خود خدمات عرضه کنند. اهداف اصلی انجمن ما عبارتند از:

. تامین نیازهای اساسی گروه های اجتماعی آسیب پذیر

. بازسازی اتاق کودک

. مراقبت از محیط زیست