Banner-Hor-ToS
اطلاعاتی را که به دنبال آن هستید مستقیماً از دسته بندی های زیر پیدا کنید

نقشه بقا در هراکلیونِ جزیرهٔ کرت، وب سایتی است که در آن نهاد ها و سازمان های موجود شهر ما، با خدماتی که ارائه می دهند و اقدامات آنها در موضوعات کلیدی اجتماعی مانند دسترسی به خدمات اجتماعی، کالا و امداد رسانی، در بازار کار، در حیطهٔ سلامت و حقوق بشر، خود را معرفی و مطرح می نمایند.

 ذینفعان – خصوصا پناهندگان، مهاجران و مردم محلی که با طرد اجتماعی مواجه هستند – خواهند توانست دسترسی مستقل به اطلاعات به روز رسانی شده بر اساس نیازهای خود و به زبان خود، با هدف جستجوی آسانِ اطلاعات در جهت برآوردن نیازهای اساسی برای بقا، که خود ذینفعان انتخاب خواهند کرد، داشته باشند.