Banner-Hor-ToS
آموزشی – توسعه ای راهیابی

Contact Information

نشانی: خیابان شهید 62 146، هراکلیون، کرت

تلفن: 2810792119

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت: https://www.ploigos-ea.gr/

توضیحات

 یک برنامه مسکن برای متقاضیان حمایت بین المللی است.  هدف این برنامه تضمین استاندارد ESTIA2021 برنامهٔ   زندگی مناسب و کافی برای متقاضیان است.

خدمات ارائه شده توسط این برنامه شامل اطلاع رسانی، مشاوره و پشتیبانی در مورد رویه های مربوط به ذینفع، مانند اطلاعات در مورد حقوق و تعهدات آنها، ثبت نام در ساختارهای آموزش عمومی و روش های رسیدگی به مراقبت های بهداشتی، ثبت نام در اداره مالیات، افتتاح حساب بانکی، بیمهٔ اجتماعی، ثبت نام در سازمان های ترویج اشتغال یا حمایت اجتماعی است. علاوه بر این، خدمات حمایت روانی اجتماعی با توجه به نیازهای ذینفع و ترجمه به زبانی که ذینفع می‌فهمد ارائه می‌شود.