Banner-Hor-ToS
سازه های تامین کالا و مواد اولیه کالوکرینوو ،A. & Mموسسات

Contact Information

نشانی: صومعه آگاراتوس 9 و گوشه کوسماس زوتو، هراکلیون، کرت

تلفن: 2810 244115 & 2810244186

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت: https://www.kalokairinosfoundation.gr/

توضیحات

خواربار اجتماعی: این سازه مواد غذایی بسته بندی شده و همچنین خواربار (مواد غذایی – کمک های مادی) را بر اساس درآمد و معیارهای اجتماعی ارائه می دهد.

 : “غذا با عشق ما”توزیع غذا اجتماعی

این سازه بر اساس معیارهای درآمدی و اجتماعی ارائه شده توسط ذینفع از مرکز مرکزی در خیابان مُنیس آگاراثو و از طرف مجموعهٔ جنب آسایشگاه موسسه ها، وعده های غذایی کامل را برای همنوعانمان تهیه و توزیع می کند.

ساختار تهیه پوشاک: ذینفعان کسانی هستند که قبلاً در ساختارهای قبلی مؤسسات ثبت نام کرده اند، با این شرط که هر فرد بسته به موجودی، حداکثر ۴ بار در طول سال پوشاک – کفش لازم را دریافت کند.

فضای اجتماعی: فضای اجتماعی هدف خود آگاهی از جامعه ای است که به آن خطاب می شود و همچنین آموزش اجتماعی و ادغام مجدد اعضای گروه های آسیب پذیر، از جمله ایجاد فرصت هایی برای نزدیک شدن بین افرادی که می دهند و پشتیبانی دریافت کنید این امر از طریق نمایشگاه ها، سمینارها و تسهیلات بوروکراتیک ذینفعان از نظر اسناد .پشتیبانی، شبکه سازی، حمایت، مشاوره و آموزش انجام می شود