Banner-Hor-ToS
مرکز درمانی افراد وابسته – کِثِعا آریادنی

Contact Information

وب سایت: https://www.kethea.gr/

توضیحات

ساختار پشتیبانی باز

خدماتی را به مصرف کنندگان بزرگسال مبتلا به اعتیادهای قانونی مانند الکل، قمار و اینترنت/بازی (گِیمینگ) ارائه می دهد. و هیچ مدرک پشتیبانی نیاز نیست.

واحد مشاورهٔ نوجوان

به منظور حمایت از نوجوانان دارای مشکل مصرف مواد قانونی یا غیرمجاز یا اعتیاد اینترنتی در هراکلیون واحدمشاورهٔ  تخصصی نوجوان ایجاد شده است. این برای کاربران نوجوان، تا ۲۱ سال، و خانواده های آنها در نظر گرفته شده است. هیچ مدرک پشتیبانی لازم نیست.

مرکز مشاورهٔ هراکلیون

مرکز مشاوره اطلاع رسانی، مشاوره و آمادگی برای ادغام در جامعهٔ درمانی واقع در هراکلیون یا ساختار باز را امکان پذیر می کند، که شکل انعطاف پذیرتری از درمان را برای افرادی که تا حد قابل توجهی عملکرد دارند، ارائه می دهد. هیچ مدرکی لازم نیست و هیچ لیست انتظاری وجود ندارد. اولین جلسه توسط خدمات سرویس دهی به صورت تلفنی انجام می شود.

واحد  افراد مبتلا به همبودی روانپزشکی

هدف واحد بیماران همبود روانپزشکی به عنوان یک چارچوب حمایتی باز (نظارت از بیرون)، ارائه مراقبت های یکپارچه، متناسب با نیازهای ویژه این جمعیت، ناشی از همزیستی اعتیاد و بیماری های روانی می باشد. عملکرد این واحد بر اساس مدل کل نگر درمان افراد مبتلا به بیماری های روانپزشکی، یعنی ارائه خدمات هم برای اعتیاد و هم برای اختلال روانی، ادغام شده در یک چارچوب درمانی واحد می باشد.