Banner-Hor-ToS
AMKE دریای همبستگی

Contact Information

نشانی: خیابان 1770 شماره 34، کد پستی 71202 مرکز هراکلی، کرت

تلفن: 2810226434

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت: https://thalassa-solidarity.org/

توضیحات

دریای همبستگی یک گروه داوطلبانه با هدف توسعه اقدامات اطلاعاتی، حقوقی و آموزشی برای گنجاندن خلاقانه و توانمندسازی در واقعیت اجتماعی و کاری یونانیِ پناهندگان و مهاجران و همچنین افراد محلی است که طرد اجتماعی را نیز تجربه می کنند. برای ایجاد و توسعه روابطی که در جامعه ای از همبستگی، آموزش متقابل، همزیستی خلاقانه و ادغام معنادار با احترام به حقوق و تنوع مساعدت می کند. دروس رایگان بر اساس اقدامات همبستگی بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس مذهب، اصل، ملیت، وضعیت اداری، جنسیت و هویت جنسی و سن ارائه می دهد.

این اقدامات عبارتند از:

  سمینار آموزش اصول خیاطی –

  دوره های زبان یونانی برای مهاجران و پناهندگان-

  دوره های آموزش زبان انگلیسی –

  سمینار های آموزش مبانی اصلی کامپیوتر-

  حمایت مادی از خانواده های آسیب پذیر-

  وکالت-

  ارتباط متقابل ذینفعان کارگاه با سازمان ها و جامعهٔ مدنی-